Privacyverklaring

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en uw vertrouwen is heel belangrijk voor ons. Würth Belux nv (hierna: Würth) vindt uw privacy uiterst belangrijk en we willen u dan ook zo goed mogelijk informeren, controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en we zullen dit ook respecteren. Dit om een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden van onze diensten conform met de AVG-wetgeving.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens uw interacties met Würth, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, producten van ons aankoopt, u zich inschrijft op de nieuwsbrief, contact opneemt met de klantenservice, solliciteert enzovoort.

Deze privacyverklaring gaat uit van onderneming Würth Belux nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 29 en ondernemingsnummer 0435.180.897.

Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring aanpassen naar aanleiding van nieuwe of aangepaste verwerkingen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen wij gebruik maken van een pop-up op de website.

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen van u
Würth verzamelt in het kader van zijn werking verscheidene persoonsgegevens afhankelijk van uw relatie met Würth.

1.1. Als klant van Würth
In het kader van klanten beperkt Würth zich tot het verzamelen van de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens (Naam, adres, e-mail, telefoonnummer…);
 • Professionele gegevens (Ondernemingsnummer, beroep…);
 • Financiële en economische gegevens (Facturen);
 • Bankgegevens (Details bankaccount).

Indien u wenst gebruik te maken van onze onze uitgave- en bestelautomaat Orsymat met één of meerdere badges zullen wij hiervoor ook connectiegegevens (logging) verzamelen van u.

1.2. Als leverancier van Würth
In het kader van leveranciers beperkt Würth zich tot het verzamelen van de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens (Naam, e-mail, telefoonnummer…);
 • Professionele gegevens (Ondernemingsnummer, beroep…);
 • Bankgegevens (Bankaccount).

1.3. Als sollicitant
In het kader van sollicitanten beperkt Würth zich tot het verzamelen van de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens (Naam, e-mail, telefoonnummer…);
 • Professionele gegevens (CV, motivatiebrief en evaluaties).

In sommige gevallen kunnen deze persoonsgegevens nog verder aangevuld worden met connectiegegevens (referenties).

1.4. Als bezoeker van de website
Indien u de website bezoekt verzamelen wij een aantal persoonsgegevens van u d.m.v. cookies. Hiervoor verwijzen we u echter naar de cookieverklaring op onze website.

2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u

2.1. Als klant van Würth
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van klanten voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van producten en diensten;
 • Het verwerken van orders;
 • Het onderhouden van klantrelaties;
 • Marktonderzoek;
 • Het versturen van persoonlijke aanbiedingen en advertenties;
 • Het behandelen van vragen en problemen omtrent onze producten en diensten.

2.2. Als leverancier van Würth
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van leveranciers voor de volgende doeleinden:

 • Het optimaal samenwerken en onderhouden van leveranciersrelaties;
 • Het plaatsen en betalen van orders.

2.3. Als sollicitant
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • Het voeren van een effectieve en efficiënte rekruterings- en selectieprocedure;
 • Latere communicatie voor een (andere) vacature binnen een termijn 1 jaar.

3. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen

3.1. Als klant van Würth
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens die u rechtstreeks met ons deelt. Dit kan via een registratie in een shop, via de website of via een accountmanager. In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via publieke databanken of kennissen. Indien dit het geval is zullen wij u hierover informeren tijdens ons eerste contact zoals de wetgeving het vereist.

3.2. Als leverancier van Würth
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens die u rechtstreeks met ons deelt of die u zelf publiek maakt met de mogelijkheid om contact op te nemen.

3.3. Als sollicitant
Wij verkrijgen de persoonsgegevens die u met ons deelt via uw sollicitatie. Daarnaast kan het zijn dat wij beroep doen op derde partijen (vorige werkgevers) voor referenties.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen die ons communicatiediensten en IT-diensten verlenen voor zover als nodig voor de uitvoering van onze verwerkingen.

4.1. Als klant van Würth
Voor u als klant vallen hieronder, maar niet uitsluitend de derde partijen Würth IT, Würth Phoenix, Ricoh en Inxmail.

4.2. Als leverancier van Würth
Voor u als leverancier valt hieronder, maar niet uitsluitend de derde partij Würth IT.

4.3. Als sollicitant
Voor u als sollicitant vallen hieronder, maar niet uitsluitend de derde partijen CV Warehouse, Thalento, Stepstone en mogelijke interimkantoren.

Wij verzekeren u echter dat al onze derde partijen de nodige maatregelen nemen om uw privacy te garanderen.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

5.1. Als klant van Würth
Voor potentiële klanten beperken we ons tot 3 jaar na initiële registratie. Persoonsgegevens van effectieve klanten zullen wij bewaren voor een termijn van maximaal 10 jaar na de laatste aankoop.

5.2. Als leverancier van Würth
Persoonsgegevens van leveranciers zullen wij bewaren voor een termijn van maximaal 10 jaar na de laatste aankoop.

5.3. Als sollicitant
Persoonsgegevens van sollicitanten zullen wij bewaren voor een termijn van maximaal 1 jaar na de sollicitatieprocedure.

Indien wij uw gegevens toch wensen te bewaren voor een langere termijn zullen wij hiervoor expliciete toestemming vragen.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens
Würth stelt alles in het werk om uw privacy te kunnen garanderen. Vanuit deze optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens strikt beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Bovendien wordt er bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

7. Uw rechten
Indien u uw persoonsgegevens deelt met Würth verkrijgt u hierover een aantal rechten. Würth respecteert deze rechten en stelt transparantie en accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu daarom het recht op: Inzage en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn;
 • Tijdelijke (of definitieve) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens*;
 • Wissing van uw persoonsgegevens**;
 • Uzelf te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

* U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat Würth mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden. Zo zal u bij Würth geen producten meer kunnen kopen of zal u niet meer gecontacteerd kunnen worden voor mogelijke vacatures.

** Würth behoudt zich het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet volledig kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

Moest u verder klachten hebben over de naleving van de privacyverklaring, dient u ons eerst te contacteren. Indien u daarna nog een onopgelost probleem heeft waarvan u vindt dat wij dit niet naar behoren hebben beantwoord, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of klachten wenst in te dienen vragen wij u wel eerst te identificeren met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart om te voorkomen dat dit iemand in uw naam zou doen. Wij zullen dit kopie na controle meteen verwijderen. Daarnaast vragen wij u ook steeds zo specifiek mogelijk te zijn zodat wij optimaal aan uw noden kunnen voldoen. Wij zullen u steeds van antwoord dienen binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen.

Contactgegevens
Würth Belux nv
Everdongenlaan 29, 2300 Turnhout
E: privacy@wurth.be

Compliance officer Würth Belux
Elke Willekens
E: privacy@wurth.be

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be