PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring en toestemming voor gebruik van gegevens bij wuerth.de
De bescherming van uw gegevens is een kwestie van vertrouwen, en uw vertrouwen is heel belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke opvattingen. De bescherming en het conform de wet verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is dan ook een belangrijke prioriteit voor ons. Om ervoor te zorgen dat u zich bij het raadplegen van onze websites veilig voelt, volgen wij bij het verwerken van uw persoonsgegevens strikt de wettelijke bepalingen en willen wij u hierbij nader informeren over de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken.

Via de gebruikelijke functionaliteit in uw browser kunt u dit document afdrukken.

Door met de onderstaande privacyverklaring akkoord te gaan, stemt u ermee in dat Würth Belux nv (hierna: Würth) uw persoonsgegevens met inachtneming van de privacywetten en de navolgende bepalingen verzamelt, verwerkt en gebruikt.

1 Verantwoordelijke instantie
De instantie die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, zoals in de Duitse privacywet vastgelegd, is Würth Belux nv, Everdongenlaan 29, 2300 Turnhout.

Indien u tegen de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door Würth met inachtneming van deze privacybepalingen bezwaar wilt indienen, kunt u dit bezwaar via e-mail, fax of post sturen naar: Würth Belux nv, Everdongenlaan 29, 2300 Turnhout.

2 Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens omvatten informatie over professionele of persoonlijke relaties van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van dergelijke persoonsgegevens zijn uw naam, uw klantennummer, uw telefoonnummer, uw adres, alsook alle bestaande gegevens die u ons bij uw registratie en bij de creatie van uw klantenaccount meedeelt. Statistische gegevens, die we bijvoorbeeld bij een bezoek aan onze onlineshop verzamelen en die niet rechtstreeks met uw persoon in verband gebracht kunnen worden, behoren daar niet toe. Deze statistieken betreffen bijvoorbeeld de pagina's van onze shop die bijzonder populair zijn of het aantal gebruikers dat bepaalde pagina's van de Würth onlineshop bezoekt.

2.2 Klantenaccount
Voor iedere klant die zich als dusdanig registreert, creëren wij een directe toegang naar zijn bij ons opgeslagen bestaande gegevens (klantenaccount). Deze toegang is beschermd met een wachtwoord. U verbindt zich ertoe vertrouwelijk met uw persoonlijke toegangsgegevens om te gaan en deze niet aan onbevoegde derden mee te delen. Voor niet correct gebruikte wachtwoorden kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het misbruik.

2.3 Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens
Gegevensbescherming is voor ons erg belangrijk. Daarom houden wij ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens strikt aan de wettelijke bepalingen van de Duitse privacywet en de Duitse mediawet. Wij verzamelen uw gegevens, slaan ze op en verwerken ze met het oog op de volledige afhandeling van uw aankoop, inclusief eventuele latere garantieclaims. Verder ook voor onze servicediensten en de technische administratie, alsook voor eigen marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of op enige andere manier bezorgd, wanneer dat met het oog op de afhandeling van de overeenkomst of de facturatie vereist is, of indien u daarmee vooraf akkoord bent gegaan. In het kader van de afhandeling van uw bestelling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingeschakelde dienstverleners (zoals transporteurs, logistieke dienstverleners, banken) de benodigde gegevens om de bestelling en de opdracht te kunnen uitvoeren. De aldus bezorgde gegevens mogen door onze dienstverleners alleen gebruikt worden om hun taak uit te voeren. Enig ander gebruik van deze gegevens is niet toegestaan en komt ook bij geen van de door ons ingeschakelde dienstverleners voor.

Voor zover u ons persoonsgegevens hebt bezorgd, gebruiken wij deze uitsluitend voor het technisch beheer van onze websites en om aan uw wensen en eisen te voldoen, in het bijzonder voor de afhandeling van de met u afgesloten overeenkomst of om op uw vraag te kunnen antwoorden.

Het doorgeven, verkopen of op enige andere wijze bezorgen van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt niet, tenzij dat noodzakelijk is met het oog op de afhandeling van de overeenkomst. Zo kan het bijvoorbeeld vereist zijn dat wij bij bestellingen van producten uw adres en bestelgegevens aan onze leveranciers bezorgen, of dat dit met het oog op de facturatie nodig is. Voor het overige worden uw gegevens alleen doorgegeven wanneer u daarmee vooraf akkoord bent gegaan.

Uw persoonsgegevens kunnen gewist worden, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaringsplicht en u een dergelijk verzoek hebt ingediend, wanneer de gegevens voor de uitvoering van het bij de opslag nagestreefde doel niet meer nodig zijn of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is.

Ik ga ermee akkoord dat Würth mijn persoonsgegevens ter motivering, uitvoering en afhandeling van mijn overeenkomst met Würth verwerkt en gebruikt.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden
Naast de verwerking van uw gegevens met het oog op de afhandeling van uw aankoop bij Würth gebruiken wij uw gegevens ook om met u over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingacties te communiceren en u via e-mail producten of diensten aan te bevelen die u mogelijk interesseren. Verder gebruiken wij deze gegevens ook om u per post over producten en diensten te informeren die eventueel interessant zijn voor u.

Ik ga ermee akkoord dat Würth mijn persoonsgegevens voor eigen reclamedoeleinden verwerkt en gebruikt, alsook om mij marketingberichten via e-mail en per post toe te sturen.

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde bezwaar indienen, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten conform de basistarieven ontstaan. Het volstaat om ons dat gewoon schriftelijk mee te delen (bv. in een e-mail, fax, brief).

2.4.1 Productaanbevelingen via e-mail
Als klant van Würth ontvangt u regelmatig via e-mail productaanbevelingen van ons. Wij gebruiken uw gegevens hierbij voor reclamedoeleinden, namelijk om u te informeren over producten uit ons aanbod die u op basis van uw laatste aankopen bij ons eventueel interesseren. Daarvoor maken wij gebruik van reclame via e-mail, maar alleen voor zover dat wettelijk toegestaan is of voor zover u ons daartoe de toestemming hebt verleend.

Indien u geen productaanbevelingen of helemaal geen reclameberichten meer van ons wilt ontvangen, kunt u daartegen steeds bezwaar indienen, zonder dat daarvoor andere dan de verzendkosten conform de basistarieven ontstaan. Het volstaat om ons dat gewoon schriftelijk mee te delen (bv. in een e-mail, fax, brief). Uiteraard vindt u in iedere e-mail waarin we u producten aanbevelen, een link om u voor dergelijke mails uit te schrijven.

2.4.2 Nieuwsbrief en individuele reclame
Indien u geen nieuwsbrief of helemaal geen reclameberichten meer van ons wilt ontvangen, kunt u daartegen steeds bezwaar indienen, zonder dat daarvoor andere dan de verzendkosten conform de basistarieven ontstaan. Het volstaat om ons dat gewoon schriftelijk mee te delen (bv. in een e-mail, fax, brief). Uiteraard vindt u ook in iedere nieuwsbrief een link om u uit te schrijven.

De informatie die u ons bezorgt, helpt ons om uw aankoopervaring permanent te verbeteren en zo klantvriendelijk en gepersonaliseerd mogelijk met u om te gaan. Aan de hand van deze gegevens trachten wij reclame op te stellen afgestemd op u en uw interesses. Daartoe maken wij gebruik van bestaande gegevens zoals ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, gegevens over uw computer en internetverbinding, uw besturingssysteem en platform, uw bestelhistoriek, uw servicehistoriek, de datum en het tijdstip waarop u onze homepage hebt bezocht en de producten die u bekeken hebt.

Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend in geanonimiseerde vorm. Door deze gegevens te analyseren en te evalueren, kunnen wij onze website en ons onlineaanbod verbeteren en u zo gepersonaliseerde reclame toesturen, m.a.w. reclame waarin u producten worden aanbevolen die u ook effectief kunnen interesseren. We streven ernaar om onze reclame steeds nuttiger en interessanter voor u op te stellen. De evaluatie en analyse van de door u verzamelde geanonimiseerde gegevens helpen ons dan ook om u niet zomaar willekeurig reclame te sturen, maar wel reclame zoals nieuwsbrieven en productaanbevelingen die ook effectief met uw interesses overeenstemmen.

Ik ga ermee akkoord dat Würth de door mij meegedeelde gegevens en andere via mijn klantenaccount opgeslagen gegevens, alsook geanonimiseerde gebruiksgegevens gebruikt om mij gepersonaliseerde reclame te sturen en/of bijzondere aanbiedingen en diensten voor te stellen.

Indien u geen gepersonaliseerde reclame wilt ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen indienen. Het volstaat om ons dat gewoon schriftelijk mee te delen (bv. in een e-mail, fax, brief).

2.4.3 Wedstrijden, markt- en opinieonderzoek
Bij wedstrijden gebruiken wij uw gegevens om u over eventuele winst te informeren en om voor onze aanbiedingen reclame te maken. Gedetailleerde informatie vindt u desgevallend in onze deelnamevoorwaarden van de respectieve wedstrijd.

Wij gebruiken uw gegevens bovendien ook voor markt- en opinieonderzoek. Uiteraard gebruiken wij deze uitsluitend in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden en alleen voor Würth Belux. Uw antwoorden op enquêtes worden niet aan derden doorgegeven of openbaar gemaakt. Wij slaan de antwoorden uit onze enquêtes niet samen met uw e-mailadres of andere persoonsgegevens op.

Ik ga ermee akkoord dat Würth mijn persoonsgegevens met het oog op markt- en opinieonderzoek voor eigen doeleinden verwerkt en gebruikt.

Tegen het gebruik van gegevens voor markt- en opinieonderzoek kunt u te allen tijde bezwaar indienen, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten conform de basistarieven ontstaan. Het volstaat om ons dat gewoon schriftelijk mee te delen (bv. in een e-mail, fax, brief). Uiteraard vindt u ook in iedere enquête-e-mail een link om u uit te schrijven.

3 Cookies
Het aanvaarden van cookies vormt de voorwaarde voor uw bezoek aan onze website.

3.1 Wat zijn cookies?
Cookies en Flash Cookies zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en waarin bepaalde instellingen en gegevens voor de uitwisseling met ons systeem via uw browser opgeslagen worden. In principe maakt men een onderscheid tussen twee verschillende soorten cookies: de zogenaamde sessie-cookies die gewist worden zodra u uw browser afsluit, en tijdelijke/permanente cookies die voor langere periode of permanent op uw gegevensdrager opgeslagen worden. Door deze opslag kunnen wij onze website en onze aanbiedingen op uw maat ontwikkelen, en hebt u minder werk wanneer u onze website een volgende keer bezoekt. Zo worden bijvoorbeeld bepaalde door u ingevoerde gegevens zo opgeslagen, dat u ze niet steeds opnieuw moet herhalen.

3.2 Welke cookies gebruikt Würth?
De meeste van de door ons gebruikte cookies worden aan het eind van een browsersessie (einde van de sessie) automatisch van uw harde schijf gewist (vandaar ook de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelwagenfunctie over meerdere pagina's heen te kunnen aanbieden. Verder gebruiken wij ook cookies die op uw harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek detecteert onze website dan meteen dat u al eerder bij ons was en weet hij ook aan welke ingevoerde gegevens en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur van één maand tot tien jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en na de opgegeven tijd automatisch gewist. Deze cookies dienen vooral om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Dankzij deze gegevens krijgt u op de bezochte pagina bijvoorbeeld informatie te zien die speciaal op uw interesses is afgestemd. Dergelijke cookies zijn alleen bedoeld om ons aanbod optimaal aan de wensen van de klanten aan te passen en ervoor te zorgen dat u zo aangenaam mogelijk op de website kunt surfen.

3.3 Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?
In de door Würth gebruikte cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies verwijzen dan ook niet naar een bepaalde persoon, en dus ook niet naar u. Bij activering van een cookie krijgt die een identificatienummer toegewezen. Toewijzing van uw persoonsgegevens aan zo'n identificatienummer is op geen enkel ogenblik mogelijk. Uw naam, uw IP-adres of soortgelijke gegevens waardoor een cookie aan u gelinkt zou kunnen worden, worden op geen enkel ogenblik opgevraagd. Op basis van de cookie-technologie ontvangen wij alleen geanonimiseerde gegevens, bijvoorbeeld over de bezochte pagina's van onze shop, de bekeken producten enz.

3.4 Wat is Onsite Targeting?
Op de website van Würth worden op basis van de cookie-technologie gegevens ter optimalisatie van onze reclame en van het volledige onlineaanbod verzameld. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen om het gebruik van de homepage anoniem te evalueren. Uw gegevens worden nooit met de bij ons opgeslagen persoonsgegevens samengevoegd. Met deze technologie kunnen wij u reclame of bijzondere aanbiedingen en diensten voorstellen, waarvan de inhoud gebaseerd is op de informatie die we verkregen hebben in het kader van de clickstream-analyse (bijvoorbeeld reclame die zich baseert op het feit dat de voorbije dagen uitsluitend sportschoenen bekeken zijn). Daarbij is het onze bedoeling ons onlineaanbod voor u zo aantrekkelijk mogelijk vorm te geven en u reclame aan te bieden die met uw interesses overeenstemt.

4 Logbestanden
Bij elk bezoek aan de pagina's van Würth worden door de respectieve internetbrowser gebruiksgegevens opgesteld en in logbestanden, de zogenaamde Server Logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen records bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van het bezoek, naam van de opgevraagde pagina, IP-adres, verwijzings-URL (de bron-URL die u naar de website van Würth heeft doorgestuurd), het verzonden datavolume, product- en versie-informatie van de gebruikte browser.

Onder voorbehoud van de eventuele wettelijke bewaarplicht worden de IP-adressen van de gebruikers na het bezoek gewist of geanonimiseerd. Bij anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd, dat de individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke relaties niet meer of alleen met een in verhouding onredelijke hoeveelheid tijd, kosten en inspanningen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegeschreven kunnen worden.

De records in deze logbestanden evalueren we in anonieme vorm om ons aanbod en de onlineshop van Würth verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, alsook om fouten sneller op te sporen en te verhelpen, en de servercapaciteiten te sturen. Zo kan bijvoorbeeld getraceerd worden op welke tijden het gebruik van de Würth onlineshop het populairst is, zodat een overeenkomstig datavolume beschikbaar gesteld kan worden om u een zo snel mogelijke aankoop te verzekeren. Verder kunnen we door een analyse van de logbestanden ook eventuele fouten in de onlineshop van Würth sneller identificeren en verhelpen.

Ik ga ermee akkoord dat Würth de in de zogenaamde logbestanden opgeslagen gegevens evalueert en analyseert om de Würth onlineshop en het gebruik ervan te optimaliseren.

5 Webanalyse
Om ons aanbod continu te verbeteren en te optimaliseren, maken wij gebruik van zogenaamde tracking-technologieën. Daarvoor doen wij een beroep op de diensten van Google Inc. (“Google”). Wanneer u een of meer Google-functies niet wenst te gebruiken, kunt u deze in de respectieve instellingen op http://www.google.com/settings/ads deactiveren. Verder kunt u via de deactiveringspagina voor consumenten van het Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/choices/ controleren welke deelnemende sites cookies in uw browser plaatsen en deze vervolgens deactiveren. Daarenboven kunt u de registratie bij Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die op uw gebruik van de website betrekking hebben (incl. uw IP-adres), alsook de verwerking door Google van deze gegevens verhinderen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google alsook de privacyverklaring van Google vindt u op: http://www.google.com/privacy/ads/.

5.1 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van Google Analytics, de webanalysedienst die aangeboden wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en de mogelijkheid bieden om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

5.1.1 Browser-plug-in
U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen er u echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies op de website ten volle zal kunnen gebruiken. Daarenboven kunt u de registratie bij Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die op uw gebruik van de website betrekking hebben (incl. uw IP-adres), alsook de verwerking door Google van deze gegevens verhinderen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5.1.2 Bezwaar tegen registratie van gegevens
U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Hierdoor wordt een Opt Out-cookie vastgelegd die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan de website verhindert: Google Analytics deactiveren.

5.1.3 Verwerking van ordergegevens
We hebben met Google een overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens afgesloten en brengen daarbij de strenge richtlijnen van de Duitse privacy-instanties voor het gebruik van Google Analytics volledig in de praktijk.

5.1.4 IP-anonimisering
Op deze website maken we gebruik van de functie 'Activering van de IP-anonimisering'. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en pas daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en aan de beheerder van de website andere diensten te leveren die te maken hebben met website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser meegedeelde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

5.2 Google Remarketing
Deze website maakt gebruik van de Remarketing-functie van Google. Deze functie gebruikt cookies voor het analyseren van het gebruik van de website, waardoor de gebruikers in verschillende segmenten onderverdeeld kunnen worden. Met behulp van deze cookies kunnen in het kader van het Google reclamenetwerk advertenties op basis van interesses naar andere websites doorgeschakeld worden. Deze advertenties baseren zich op uw voorgaande bezoeken en op acties op onze website, en hebben betrekking op content die eerder door u werd opgevraagd. U kunt de opslag van deze cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (zie punt 5 Webanalyse).

5.3 Google AdWords
Deze website maakt gebruik van Google AdWords, een onlinereclameprogramma van Google. Google AdWords gebruikt cookies om het gebruik van een website te analyseren. Wanneer u via een Google-advertentie naar onze website bent geleid, wordt een cookie ingesteld. Cookies van dit type verliezen hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde Würth-websites bezoekt en de cookie nog steeds geldig is, kunnen wij en Google vaststellen dat u op de advertentie geklikt hebt en naar deze site doorgestuurd bent. U kunt de opslag van deze cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (zie punt 5 Webanalyse).

Iedere Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen bijgevolg niet over alle websites van AdWords-klanten heen gemonitord worden. Gegevens die verzameld worden met behulp van een conversie-cookie zijn bedoeld om conversie-statistieken op te stellen voor AdWords-klanten die op conversie-tracking een beroep hebben gedaan. De AdWords-klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina is geleid die voorzien werd van een conversie-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze internetgebruikers zouden kunnen identificeren. Internetgebruikers die niet aan dit soort tracking willen deelnemen, kunnen de cookie van de Google conversie-tracking via de instellingen van de gebruikte internetbrowser deactiveren. Deze internetgebruikers worden bijgevolg ook niet in de conversie-tracking-statistieken opgenomen.

5.4 Piwik
Deze website maakt gebruik van de Open Source-webanalysedienst Piwik. Piwik werkt met zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en de mogelijkheid bieden om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde gegevens over het gebruik van deze website worden op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt voorafgaand aan de opslag geanonimiseerd.

De door de cookie gegenereerde gegevens over het gebruik van deze website worden niet aan derden doorgegeven. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen er u echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies op de website ten volle zal kunnen gebruiken.

5.5 Facebook Pixel
Met uw toestemming schakelen wij op onze website de 'Facebook Pixel' van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook') in. Daarmee kunnen wij de activiteiten van gebruikers opvolgen, nadat deze een Facebook-advertentie bekeken of aangeklikt hebben. Zo kunnen we de efficiëntie bepalen van Facebook-advertenties met het oog op statistieken en marktonderzoek. De aldus geregistreerde gegevens zijn voor ons anoniem, m.a.w.: we krijgen de persoonsgegevens van de individuele gebruikers niet te zien. Deze gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, waarover wij u informeren volgens de stand van onze eigen kennis. Facebook kan deze gegevens aan uw Facebook-account koppelen en ze ook voor eigen reclamedoeleinden gebruiken, in overeenstemming met de richtlijn inzake gegevensgebruik van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook af te beelden. Verder kan met dat doel ook een cookie op uw computer opgeslagen worden.

Deze toestemming mag alleen gegeven worden door gebruikers ouder dan 13 jaar. Indien u jonger bent, dient u uw ouder(s) om raad te vragen.

Wenst u geen registratie van gegevens via Facebook Pixel, klik dan hier.

6 Bing Ads
Deze website maakt gebruik van Bing Ads, een programma van Microsoft Corporation ('Microsoft') dat via universele resultaatmonitoring (UEN) remarketing en definitieve opvolging realiseert. Op uw computer wordt daartoe een cookie opgeslagen zodra u via Bing of Yahoo op onze website terechtkomt. In dit tekstbestand worden door Bing Ads gedurende 180 dagen gegevens over het gebruik van onze website, dus de door u opgevraagde pagina's, opgeslagen. Na het verstrijken van die periode wordt de informatie gewist. Tot deze gegevens behoren onder andere de URL van de bezochte pagina's, de URL van de doorverwijzingssite en uw IP-adres. Met behulp van de remarketing-functie kunnen wij u bij een volgende zoekopdracht via een van de bovenvermelde zoekmachines speciaal op u afgestemde aanbiedingen voorleggen.

Indien u niet akkoord gaat met het verzamelen van deze gegevens, kunt u het instellen van de cookie deactiveren via de instellingen van de door u gebruikte internetbrowser. Via de deactiveringspagina voor consumenten van het Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/choices/ kunt u controleren welke deelnemende sites cookies in uw browser plaatsen en deze vervolgens deactiveren. De privacybepalingen van Microsoft met betrekking tot het gebruik van de verzamelde gegevens kunt u via de volgende link opvragen: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

7 Sociale plug-ins van Facebook, Google+, Twitter en Pinterest
Op onze website gebruiken we ook zogenaamde sociale plug-ins ('Plug-ins') van de sociale netwerksites Facebook, Google+, Pinterest en van de microbloggingdienst Twitter. Deze diensten worden door de bedrijven Facebook Inc., Google Inc., Pinterest Inc. en Twitter Inc. aangeboden ('Aanbieders').

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe die eruitzien vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins..

Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Een overzicht van de plug-ins van Google en hoe die eruitzien vindt u hier: https://developers.google.com/+/web/.

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Een overzicht van de Twitter-knoppen en hoe die eruitzien vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Pinterest wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Een overzicht van de plug-ins van Pinterest en hoe die eruitzien vindt u hier: https://policy.pinterest.com/de/terms-of-service.

Om u bij het bezoek aan onze website nog meer privacy te bieden, zijn de plug-ins met behulp van 'Shariff' van heise online aan de website gekoppeld. Deze koppeling garandeert dat bij het opvragen van een pagina van onze website met dergelijke plug-ins nog geen verbinding werd gemaakt met de servers van Facebook, Google, Pinterest en Twitter. Pas wanneer u actief op een 'Delen'-knop klikt en zo uw toestemming verleent om gegevens uit te wisselen, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Google, Facebook, Pinterest of Twitter. Door te klikken worden de aanbieders op de hoogte gebracht dat uw browser de overeenstemmende pagina van onze website opgevraagd heeft, ook wanneer u bij de respectieve aanbieder nog geen profiel hebt aangemaakt of zelfs niet eens ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van de respectieve aanbieder in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen.

Bent u bij een van de sociale netwerksites aangemeld, kunnen de aanbieders uw bezoek aan onze website meteen aan uw profiel op Facebook, Google+ of Pinterest koppelen. Wanneer u interactief met de plug-ins werkt (u drukt bijvoorbeeld op de 'Leuk'-, '+1'- of de 'Twitter'-knop), wordt de desbetreffende informatie eveneens direct naar een server van de aanbieders doorgestuurd en daar opgeslagen. De gegevens verschijnen bovendien ook in uw sociaal netwerk of op uw Twitter-account, zodat uw contactpersonen deze ook kunnen zien.

Voor het doel en de omvang van de verzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsook uw respectieve rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen we u naar de privacyrichtlijnen van de aanbieders.

Privacyrichtlijnen van Facebook
Privacyrichtlijnen van Google
Privacyrichtlijnen van Twitter
Privacyrichtlijnen van Pinterest

Wanneer u niet wilt dat Google, Facebook, Pinterest of Twitter de via onze website verzamelde gegevens onmiddellijk aan uw profiel op hun respectieve site koppelt, moet u zich voor de activering van de plug-ins bij de desbetreffende dienst afmelden.

8 Veilige gegevensoverdracht
Uw persoonsgegevens worden bij ons veilig overgedragen dankzij codering. Dat geldt voor uw bestelling, alsook voor de aanmelding van de klant. Daarbij maken we gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Niemand kan absolute bescherming garanderen, maar wij beveiligen onze website en andere systemen via technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, opvraging, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

9 Automatische afmelding/time-out
Om u reglementair uit onze onlineshop af te melden, dient u altijd de knop 'Afmelden' te gebruiken. Deze vindt u terug door in de hoofdnavigatie op 'Mijn Würth' te klikken. Mocht u dat vergeten zijn, dan zal ons systeem u om veiligheidsredenen na een inactieve onlineperiode van 90 minuten automatisch afmelden. Dat is geen fout, maar dient enkel om uw gegevens te beschermen.

10 Informatierechten van de betrokkenen
Volgens de Duitse privacywet hebben onze klanten onder andere kosteloos recht op informatie over uw opgeslagen gegevens, alsook desgevallend recht op rectificatie, afsluiting of verwijdering van gegevens.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om te verzekeren dat persoonsgegevens niet aan derden worden vrijgegeven, stuurt u uw aanvraag via e-mail of per post, onder vermelding van uw klantennummer en naam, naar:
Würth Belux nv
Everdongenlaan 29
2300 Turnhout