Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering door WÜRTH BELUX NV van producten, werkzaamheden en op betalingen aan WÜRTH BELUX NV . De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze account managers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk worden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

2. Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes ten titel van inlichting. Prijzen voorkomende in onze catalogen en/of prijslijsten zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Een prijsopgave gedaan door onze account manager is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door ons kantoor te Turnhout. Elke overgemaakte order verbindt de klant, docht verbindt ons slecht na schriftelijke bevestiging ervan.

3. Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de levering of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kunnen wij, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper of zijn afnemer bestemd werden.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Vertraging in de levering zal slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen vanuit de magazijnen van WÜRTH AWKG Duitsland. Het transport is voor rekening van de koper. Bij een bestelling kleiner dan € 450 bedragen de transportkosten € 6,95. Vanaf € 450 is de verzending gratis. Bestellingen via onze online shop (www.wurth.be) worden vanaf €100 gratis verzonden, voor online shop bestellingen kleiner dan €100 bedragen de transportkosten €6,95. Voor artikelen langer dan 3 meter en/of zwaarder dan 40 kg kunnen afwijkende transportkosten worden aangerekend. De verpakkingskosten bedragen altijd € 3,50 per order. Eventuele bijkomende kosten opgelegd door overheden zullen aan de klant doorgerekend worden.

6. Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten binnen de 10 dagen bij aangetekend schrijven gericht te worden aan ons kantoor te Turnhout.

7. Teruggezonden goederen worden na overleg tegen de berekende prijzen teruggenomen, mits binnen 10 dagen in oorspronkelijke verpakking en in goede staat terug door WÜRTH BELUX NV ontvangen. Voor behandelingskosten zal 15% van het bedrag van de bestelling worden afgetrokken.

8. Alle door WÜRTH BELUX NV verkochte materialen en vervaardigde stukken blijven eigendom van WÜRTH BELUX NV totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Zolang de eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, gaat het risico voor het geheel of gedeeltelijk verlies der producten en alle eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade bij de levering over op de opdrachtgever.

9. WÜRTH BELUX NV behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen indien tussen het tijdstip van haar orderbevestiging en het tijdstip van uitvoering ervan de kosten gestegen zijn door wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren of ingevolge maatregelen van eigen of vreemde overheden. WÜRTH BELUX NV is gerechtigd deze stijging aan de koper door te rekenen voor zover de oorspronkelijk overeengekomen prijs niet verhoogd wordt met meer dan 25%. Is dit wel het geval zal de koper van de verkoop kunnen afzien, evenwel zonder op enige vergoeding aanspraak te kunnen maken.

10. WÜRTH BELUX NV behoudt zich het recht en de mogelijkheid voor elektronisch te factureren.

11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is elk gefactureerd bedrag contant betaalbaar te Turnhout. De betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht betreffende de kwestieuze of andere goederen. Indien één factuur op de vervaldag niet is betaald, worden alle niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar door het eenvoudige feit van niet betaling van de ene vervallen factuur.

12. Elk niet op de vervaldag betaald bedrag zal vanaf de factuurdatum een intrest van 10% per jaar opbrengen en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling. Daarenboven zal elk niet op de vervaldag betaalde bedrag vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 30 Eur, van het niet-betaalde bedrag en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

13. Het hierboven bepaalde houdt geen verzaking in van ons recht, ingeval van wanbetaling de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen.

14. WÜRTH BELUX NV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan door fouten, drukfouten, enz. welke eventueel in haar offertes, brieven, catalogi, brochures enz. zouden kunnen voorkomen.

15. Het overnemen van tekst en/of afbeeldingen uit onze publicaties in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na onze schriftelijke toestemming.

16. In geval van geschil of niet betaling zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout bevoegd, meer bepaald de vredegerechten van de kantons van het arrondissement Turnhout naar keuze van de verkoper, de Rechtbank van Koophandel te Turnhout en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE ABONNEMENTSORDERS VAN WÜRTH

De besteller heeft de mogelijkheid om in de onlineshop abonnementsorders te creëren, om zo een langdurige en regelmatige levering door Würth veilig te stellen. De besteller krijgt op door hem vastgelegde intervallen regelmatig goederen toegestuurd.

Het creëren van een abonnementsorder vormt een – ten allen tijde herroepbaar – bestelvoorstel, dat op de gekozen dag van uitvoering automatisch wordt besteld via de online-shop. De besteller ontvangt, via e-mail, een orderbevestiging van deze bestelling. De goederen worden via standaardverzending naar het opgegeven adres verstuurd.

Er kan een Würth-abonnementsorder voor verschillende artikelen worden gecreëerd, telkens met maar één leveringsritme en één leveringsadres.

Een abonnementsorder kan ten allen tijde gratis door de besteller in de Würth-onlineshop worden gecreëerd, gewijzigd, gedeactiveerd en geschrapt. De besteller kan met name het bestelinterval en het leveringsadres wijzigen. Op de dag van de uitvoering van een bestelorder is een schrapping, wijziging of deactivering niet mogelijk.

Meerdere abonnementsorders moeten afzonderlijk worden geschrapt. Abonnementsorders kunnen ook schriftelijk worden opgezegd, via een aangetekend schrijven naar:

WÜRTH BELUX NV
t.a.v. E-shop
Everdongenlaan 29
2300 Turnhout
België

Door een gebruiker te schrappen in de Würth-onlineshop, worden alle door hem gecreëerde abonnementsorders van de besteller permanent geschrapt.

Elke contracterende partij heeft het recht om een abonnementsorder normaal op te zeggen met een termijn van 30 dagen vanaf het einde van de maand. Het recht van opzegging om zwaarwegende redenen blijft onaangeroerd.

Op alle abonnementsorders zijn de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Würth Belux NV van toepassing, tenzij er afwijkende voorwaarden werden afgesproken met de besteller. Würth maakt voor elke levering een factuur op, volgens deze overeengekomen voorwaarden.

Würth garandeert in het kader van alle redelijke mogelijkheden, dat de technische omgeving voor het gebruik van geopende abonnementsorders tijdens de looptijd gehandhaafd blijft; een minimale beschikbaarheid wordt echter niet gegarandeerd.

De bepalingen inzake gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden worden ten alle tijden gerespecteerd.