Algemene verkoopsvoorwaarden

Würth Belux, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout (België), Everdongenlaan 29 bus A en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0435.180.897 (hierna “WÜRTH BELUX NV” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in bevestigings- en montagematerialen en aanverwante artikelen. Tot het goederenassortiment behoren bevestigingsmaterialen, ankers en pluggen, Din&Norm, onderhouds-, lijm- en kitgoederen, elektrische machines, perslucht- en handgereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, werkplaatsuitrusting en opbergsystemen, meubel- en bouwopslag.

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met WÜRTH BELUX NV komt te staan binnen het kader van zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (hierna de “Klant” genoemd).


1. Toepassingsgebied. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen WÜRTH BELUX NV en de Klant. De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.

WÜRTH BELUX NV behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden automatisch in werking binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant. De Klant is evenwel gerechtigd om de overeenkomst met WÜRTH BELUX NV te beëindigen, zonder betaling van enige schadevergoeding, mits verzending van een aangetekend schrijven aan WÜRTH BELUX NV binnen de gestelde termijn van 10 (tien) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant.

De toepassing van de algemene voorwaarden van WÜRTH BELUX NV sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.


2. Overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de offertes van WÜRTH BELUX NV die zij richt aan Klanten ten titel van inlichting en binden deze haar als dusdanig niet. Elke overgemaakte order verbindt de Klant doch verbindt WÜRTH BELUX NV slechts na schriftelijke bevestiging ervan.

Alle offertes van WÜRTH BELUX NV worden opgemaakt op basis van de gegevens van de Klant. Elke wijziging van gegevens kan aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte.

Tussen WÜRTH BELUX NV en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand na ofwel (i) de ondertekening van de offerte door beide partijen binnen de vermelde geldigheidsduur van de offerte, ofwel (ii) de schriftelijke bevestiging van een bestelling door WÜRTH BELUX NV, ofwel (iii) door uitvoering van een bestelling door WÜRTH BELUX NV. WÜRTH BELUX NV is gerechtigd om de betaling van een voorschot van de overeengekomen prijs te vorderen, zoals bepaald in de offerte of anderszins, in welk geval er pas een overeenkomst tot stand komt na de integrale betaling ervan.


3. Retourrecht. De Klant heeft het recht om zich te bedenken zonder opgave van redenen, binnen een termijn van 31 (eenendertig) kalenderdagen nadat zij het goed fysiek in bezit heeft gekregen, op voorwaarde dat het goed slechts in die mate werd uitgepakt en, indien nodig, gebruikt om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen.

De Klant kan het retourrecht evenwel niet uitoefenen voor goederen die bederfelijk zijn en een beperkte houdbaarheid hebben alsook goederen die op aanvraag van de Klant zijn besteld, zijnde goederen niet in het reguliere Würth assortiment.

Indien de Klant gebruik wenst te maken van haar retourrecht, dient zij WÜRTH BELUX NV hiervan op de hoogte te brengen middels het herroepingsformulier dat beschikbaar is op wurth.be/retour, met vermelding van het bestelnummer en het goed dat de Klant wenst terug te sturen.

De Klant heeft na goedkeuring van het Retour departement een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing tot herroeping werd goedgekeurd door WÜRTH BELUX NV, om het goed in kwestie terug te zenden naar WÜRTH BELUX NV. Het goed moet worden teruggezonden in een originele, volledige, onbeschadigde en ongebruikte staat. Alle meegezonden documentatie, (een kopie van) het bestelformulier en verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending te worden gevoegd. Indien de Klant niet aan deze voorwaarden voldoet, zal WÜRTH BELUX NV de prijs van het geretourneerde goed crediteren, verminderd met de hiermee gepaard gaande kosten.

Het risico en bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourrecht liggen bij de Klant.

De kosten die gepaard gaan met de terugzending van het goed zijn ten laste van de Klant.

WÜRTH BELUX NV is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het goed, als gevolg van het terugzenden ervan.

Mits de Klant gebruik heeft gemaakt van het retourrecht overeenkomstig de voorgaande paragrafen, zal WÜRTH BELUX NV de door de Klant betaalde prijs (met uitzondering, voor de goede orde, van de kosten die gepaard gaan met het terugzenden van het goed en, indien van toepassing, de kosten voor eventuele schade aan het goed) geheel dan wel gedeeltelijk crediteren binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van het goed of, indien eerder, nadat de Klant heeft aangetoond dat het goed werd teruggezonden. Het bedrag dat zal worden gecrediteerd, is afhankelijk van het moment waarop het retourrecht wordt uitgeoefend, als volgt:

  • < 14 kalenderdagen na levering: 100% van het factuurbedrag van het goed in kwestie
  • 15 - 31 kalenderdagen na levering: 85% van het factuurbedrag van het goed in kwestie


4. Prijs. Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal WÜRTH BELUX NV de goederen en/of diensten leveren tegen de prijs die in de bevestigde offerte of bevestigde order tussen WÜRTH BELUX NV en de Klant werd overeengekomen.

De prijzen in catalogen en/of prijslijsten van WÜRTH BELUX NV zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Een prijsopgave gedaan door onze account manager is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door ons kantoor te Turnhout.

De prijs wordt opgemaakt op basis van de gegevens die in het bezit zijn van WÜRTH BELUX NV. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle gegevens aan WÜRTH BELUX NV te verstrekken die nodig zijn om de prijs vast te leggen, en bovendien dat de aangebrachte gegevens in dit kader correct zijn. Indien achteraf blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens, op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen, niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit aanleiding geven tot een herziening van de prijs.

WÜRTH BELUX NV behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen indien tussen het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst en het tijdstip van uitvoering ervan de kosten aantoonbaar gestegen zijn door wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren (met inbegrip van doch niet beperkt tot de prijzen van energie en loonkost) of ingevolge maatregelen van eigen of vreemde overheden.

De prijzen zijn exclusief BTW en de kosten waarmee de tussenkomst van derde partijen gepaard gaat, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot transportkosten.


5. Facturatie. WÜRTH BELUX NV behoudt zich het recht en de mogelijkheid voor elektronisch te factureren.


6. Betalingen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is elk gefactureerd bedrag contant betaalbaar binnen een termijn van 14 (veertien) dagen. WÜRTH BELUX NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, in afwijking van de voorgaande betalingstermijn, directe betalingen te vereisen van de Klant alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant WÜRTH BELUX NV hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte brengt binnen een termijn van 10 (tien) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur, zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege WÜRTH BELUX NV van de inhoud ervan zou betekenen. Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.

Indien één factuur op de vervaldag niet is betaald, worden alle niet vervallen facturen onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, opeisbaar. In dat geval behoudt WÜRTH BELUX NV zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen, dit eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

Elk niet op de vervaldag betaald bedrag zal tevens vanaf de vervaldatum van de factuur een intrest van 10% per jaar opbrengen en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op voorwaarde dat de laattijdige betaling toerekenbaar is aan de Klant en WÜRTH BELUX NV aan haar contractuele en wettelijke verplichtingen heeft voldaan. Daarenboven zal elk niet op de vervaldag betaalde bedrag vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet-betaalde bedrag, BTW inclusief, met een minimum van EUR 125, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Een betaling zal eerst worden toegerekend op de verschuldigde interesten en forfaitaire schadevergoedingen en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst opeisbaar zijn.

Het hierboven bepaalde houdt geen verzaking in van ons recht, ingeval van wanbetaling, de verbreking van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.


7. Levering. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds indicatief doch nooit bindend. Vertraging in de levering zal slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding of recht om de overeenkomst met WÜRTH BELUX NV te beëindigen indien dit op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd. Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan een derde en/of de Klant.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen vanuit de magazijnen van WÜRTH AWKG Duitsland. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke worden door WÜRTH BELUX NV bepaald. Het risico van opslag, transport en aflevering rust evenwel op de Klant, waarvoor WÜRTH BELUX NV niet aansprakelijk kan worden gesteld. Indien partijen een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen, geldt deze afwijkende regeling slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst en niet voor enige daarop volgende overeenkomst tussen partijen.

De transportkosten zijn voor rekening van de Klant, waarvan de Klant het bedrag kan raadplegen via wurth.be/FAQ (dat evenwel van tijd tot tijd kan wijzigen). Eventuele bijkomende kosten of belastingen opgelegd door overheden zullen aan de Klant doorgerekend worden.


8. Duur en beëindiging. De overeenkomst tussen WÜRTH BELUX NV en de Klant vat aan op de datum zoals schriftelijk overeengekomen en zal eindigen wanneer alle diensten en/of goederen door WÜRTH BELUX NV aan de Klant werden geleverd en de Klant alle verschuldigde betalingen heeft volbracht.

WÜRTH BELUX NV heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 10 (tien) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met betaling, (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant, (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant, of (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt. In geval van zulke beëindiging behoudt WÜRTH BELUX NV zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die WÜRTH BELUX NV hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van WÜRTH BELUX NV op de Klant onmiddellijk opeisbaar.


9. Garantie en klachten. Met uitzondering van verkopen die plaatsvinden in het kader van speciale acties (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot outlet sales), garandeert WÜRTH BELUX NV dat de goederen of diensten conform zullen zijn met de specificaties zoals opgenomen in de offerte of de bevestigde bestelling, rekening houdende met het gegeven dat (tenzij schriftelijk anders is bedongen) onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze goederen gelden en dat eventuele beperkte afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de Klant kunnen ingeroepen worden om hetzij de levering of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen.

De Klant staat in voor het nazicht van de geleverde goederen of diensten op hun conformiteit en zichtbare gebreken. Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten betreffende een gebrek aan overeenstemming tussen de overeengekomen goederen of diensten en de geleverde goederen of diensten binnen de 10 (tien) kalenderdagen bij aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan WÜRTH BELUX NV. Klachten met betrekking tot goederen of diensten die na levering door de Klant of een derde partij zijn gewijzigd of gebreken te wijten aan de Klant of een derde partij worden niet in aanmerking genomen.

In geval dat de geleverde goederen of diensten gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een vervanging of herstelling, naar keuze van WÜRTH BELUX NV, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. De Klant is gehouden om WÜRTH BELUX NV in staat te stellen de klacht te onderzoeken en dient derhalve zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

De betalingsverplichtingen van de Klant worden niet opgeschort door het indienen van een -zelfs klaarblijkelijk gegronde - klacht betreffende de goederen of diensten van WÜRTH BELUX NV.


10. Abonnementsorder. Indien de Klant een account aanmaakt op de webshop van WÜRTH BELUX NV (https://eshop.wurth.be), heeft de Klant de mogelijkheid om via haar account een order te plaatsen waarvan de levering automatisch door WÜRTH BELUX NV zal gebeuren op de door de Klant aangegeven regelmatige basis, totdat de Klant de order opzegt (‘abonnementsorder’).

De betaling van een abonnementsorder zal op de door de Klant aangegeven regelmatige basis gebeuren, overeenkomstig artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Indien er meerdere goederen worden besteld in één abonnementsorder, behoudt WÜRTH BELUX NV zich het recht voor om deze goederen afzonderlijk te leveren. WÜRTH BELUX NV doet evenwel haar uiterste best om alle goederen op één moment te leveren.

Met uitzondering van de dag waarop de abonnementsorder door WÜRTH BELUX NV zal worden uitgevoerd, is de Klant te allen tijde gerechtigd om een abonnementsorder te beëindigen, wijzigen of deactiveren, zonder enige vergoeding of opgave van reden. De Klant dient WÜRTH BELUX NV hiervan op de hoogte te brengen via haar account of per aangetekend schrijven aan WÜRTH BELUX NV:

WÜRTH BELUX NV
 t.a.v. E-shop
 Everdongenlaan 29
 2300 Turnhout (België)


11. Gegevensbescherming. WÜRTH BELUX NV verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt WÜRTH BELUX NV de persoonsgegevens van de Klant hoofdzakelijk om haar contractuele verplichtingen tegenover de Klant na te komen en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen, alsook om de kwaliteit van de goederen en diensten van WÜRTH BELUX NV te blijven verbeteren. In bepaalde gevallen deelt WÜRTH BELUX NV, in uitvoering van de opgesomde doeleinden, de persoonsgegevens van de Klant mee aan derden.

De Klant kan steeds vragen aan WÜRTH BELUX NV om te zien welke gegevens er door WÜRTH BELUX NV worden verwerkt, om ze te laten verbeteren, verwijderen of over te dragen, of (in bepaalde gevallen) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking of om de verwerking te beperken. De Klant heeft ook het recht om een klacht bij de toezichthoudende overheid in te dienen.

Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacybeleid van WÜRTH BELUX NV, kan hij of zij contact opnemen met WÜRTH BELUX NV via e-mail (privacy@wurth.be) of de privacyverklaring van WÜRTH BELUX NV raadplegen op de website.


12. Overmacht. Indien de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 10 (tien) kalenderdagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 30 (dertig) dagen, is elk partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden, met uitzondering van de kosten die WÜRTH BELUX NV reeds heeft gemaakt voorafgaand aan de overmachtssituatie die ten laste van de Klant zullen vallen.


13. Eigendomsvoorbehoud. Alle door WÜRTH BELUX NV verkochte goederen blijven eigendom van WÜRTH BELUX NV totdat de Klant volledig aan zijn betalingsverplichting, inclusief interesten en een voorkomend schadebeding, heeft voldaan. Zolang de eigendom van de goederen niet op de Klant is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, gaat het risico voor het geheel of gedeeltelijk verlies of vernietiging der goederen en alle eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade bij de levering over op de Klant.


14. Aansprakelijkheid. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout in hoofde van WÜRTH BELUX NV, is WÜRTH BELUX NV nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van schade. WÜRTH BELUX NV is bovendien nooit aansprakelijk voor schade die niet volgt uit een fout in haar hoofde, waaronder doch niet beperkt tot wijzigingen of herstellingen aangebracht door de Klant of een derde partij. WÜRTH BELUX NV is evenmin aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan door fouten, drukfouten, enz. welke eventueel in haar offertes, brieven, catalogi, brochures enz. zouden kunnen voorkomen, in welk geval de Klant gerechtigd zal zijn om de overeenkomst met WÜRTH BELUX NV te beëindigen middels kennisgeving hiervan binnen 10 kalenderdagen na mededeling van de fout. Evenmin kunnen wij, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze goederen voor de speciale doeleinden waartoe ze door de Klant of zijn afnemer bestemd werden.

De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van WÜRTH BELUX NV voor directe schade wordt te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant onder de overeenkomst in kwestie met de Klant.


15. Intellectuele eigendomsrechten. De overeenkomst noch de uitvoering ervan omvat, behoudens schriftelijk andersluidend akkoord, enige overdracht van intellectuele rechten (zoals doch niet beperkt tot merken en auteursrechten) van WÜRTH BELUX NV aan de Klant.

De Klant is niet gerechtigd om tekst en/of afbeeldingen uit de publicaties van WÜRTH BELUX NV, in welke vorm dan ook, te wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, verspreiden, reproduceren, publiceren, overdragen of verkopen dan na de schriftelijke toestemming van WÜRTH BELUX NV.


16. Deelbaarheid. Indien enige bepaling (of een deel ervan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen WÜRTH BELUX NV en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.


17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschil of niet betaling zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.